The Beautiful Mind Shining Silence The Better Me He is my Sun The Light in my heart Fight! Nan the Barista

News ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ


  ฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm เข็มที่ 2
Update : 20 กันยายน 2564
ดูรายละเอียด...  

  ฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm เข็มที่ 1
Update : 20 กันยายน 2564
ดูรายละเอียด...

  นำผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19
Update : 10 มิถุนายน 2564
ดูรายละเอียด...

  ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิต
Update : 28 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด...

  ร่วมจัดกิจกรรม "บุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปีใหม่รื่นรมย์"
Update : 12 เมษายน 2564
ดูรายละเอียด...

  จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ
Update : 03 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียด...

  ชี้แจ้งทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียด...

  กีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2564 "ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 4"
Update : 04 มกราคม 2564
ดูรายละเอียด...

  นำคนพิการที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
Update : 04 มกราคม 2564
ดูรายละเอียด...

  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
Update : 04 มกราคม 2564
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
Update : 05 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียด...

  มอบเงินเยียวยา 1000 บาท แก่คนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา
Update : 20 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...

  บ้านอุบลฮักแพงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
Update : 20 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...

  รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
Update : 20 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรมสุขศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
Update : 20 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรม วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2563 แบบวิถีใหม่ (New Normal)
Update : 20 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียด...

ทั้งหมด 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>