ทำเนียบบุคลากร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวณัฐนิช จันทร์มา
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี


     
ฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

นางสาววรรณวิมล หิรัญมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางเสาวนีย์ ทะยะราษฎร์
พนักงานพัสดุ ส 4


นายสมพร มูลนาม
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ ช ๒


นายลำพูน ชูรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นางสาวเพ็ชรเยาว์ ธรรมคำ
พี่เลี้ยง


นายมนตรี นงนุช
เจ้าพนักงานธุรการ


นายปราโมทย์ เคยรัมย์
นักพัฒนาสังคม


นางสาวสุดารัตน์ ธรรมคำ
พี่เลี้ยง


นางสาวรัชฎาพร บุญมาโฮม
นักจิตวิทยา


นางสาวศรินยา คงคาพันธ์
นักพัฒนาสังคม


นายบุญประกอบ มานุช
จนท.รักษาความปลอดภัย


นายอำนาจ ศรีไตรรัตน์
จนท.รักษาความปลอดภัย


นางสาวกิตติพร สราญรมย์
จนท.ประกอบอาหาร


นายพิพัฒน์ บัวผาย
นักพัฒนาสังคม


นางสาวพัชนี บัวผาย
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์


นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ


นางอริสา มีพร้อม
พนักงานพิมพ์ ส 3


นายอำนาจ ศรีขาว
ช่างซ่อมบำรุง ช 2


นางสาวสายใจ บุญเติม
พี่เลี้ยง


นายทศพร สุขหล้า
พี่เลี้ยง


นางนงนุช ผ่องใส
พี่เลี้ยง


นายอาคม วิไลรัตน์
พี่เลี้ยง


นายคารมย์ สังข์ภักดี
พี่เลี้ยง


นายวีระพงษ์ สีแก้ว
พี่เลี้ยง


นางสาวสุนีรัตน์ สีแสง
พี่เลี้ยง


นายคมสันต์ น้อยหลุบเลา
พี่เลี้ยง


นายอภิวัตน์ สารรักษ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางสาวลักษมี ทองบ่อ
พยาบาล