สถิคิคนพิการในหน่วยงาน

ชาย 60 คน

หญิง 79 คน

รวมจำนวน 139 คน

แบ่งตามประเภทความพิการได้ดังนี้

พิการซ้ำซ้อน   53 คน

พิการทางสติปัญญา   45 คน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย   33 คน

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   2 คน

พิการทางการเห็น   4 คน

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย   2 คน

 

แบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้

19 - 40 ปี     62 คน

41 - 60 ปี     64 คน

60 ปีขึ้นไป     13 คน