หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

          โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ผ่อนคลาย แลกเปลี่ยนความคิดเก็น เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567