หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มี.ค.65 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.ประกาศเมื่อ (09 มีนาคม 2565 16:15:50)


เอกสารแนบ 

Back