ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1 นายประภาส พากเพียร 2 ตุลาคม 2552 - 18 มิถุนายน 2553
2 นายสุรชัย กิตติโกสินทร์ 18 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2556
3 นางอภิญญา ชมภูมาศ (ร.ก.ท.) 1 ตุลาคม 2556 - 9 มกราคม 2557
4 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด 10 มกราคม 2557 - 30 ตุลาคม 2559ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี


ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด 1 พศจิกายน 2559 - 30 พศจิกายน 2559
2 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล 1 ธันวาคม 2559 - 2 เมษายน 2560
3 นางวิลาวัลย์ กิตติโกสินทร์ 3 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2561
4 นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ (ร.ก.ท.) 1 ตุลาคม 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561
5 นางบุญสิตา กันพูล 16 พฤศจิกายน 2561 - 13 กรกฎาคม 2563
6 นางคณิตา สุดเต้ (ร.ก.ท.) 14 กรกฎาคม 2563 - 17 กันยายน 2563
7 นางสาวชุติมา ดวงประชา 18 กันยายน 2563 - 16 เมษายน 2564
8 นางสาวณัฐนิช จันทร์มา 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน