ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง

ชื่อ : นางสาวณัฐนิช จันทร์มา
ตำแหน่ง : ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี


     ประวัติความเป็นมาของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

       สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ โดยได้แยกมาจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขออนุมัติใช้ชื่อสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาษาถิ่นว่า “บ้านอุบลฮักแพง” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการจดจำและได้ทำพิธีเปิดป้ายบ้านอุบลฮักแพงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานเปิด และได้ขออนุญาตจัดตั้ง มูลนิธิบ้านอุบลฮักแพงเพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ควบคู่กับการยกระดับให้มีมาตรฐานต่อไป และได้รับอนุญาตจากจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเป็น มูลนิธิบ้านอุบลฮักแพงเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

     เป้าหมายและวัตถุประสงค์

     เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพทั้งหญิง และชายที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่พักอาศัยขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ให้ได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอาชีวบำบัด และเตรียมความพร้อมทางด้านสังคม อารมณ์จิตใจ ก่อนออกสู่สังคม