วิสัยทัศน์ (Vision) 

  ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ

 

พันธกิจ
     1. คุ้มครองและพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ
     3. จัดบริการสวัสดิการสังคมให้ได้มาตรฐานแก่คนพิการ


ภารกิจหน้าที่ตามพันธกิจ (Mission)
    เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ และทุพพลภาพ ทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ เพื่อให้ได้รับปัจจัยสี่ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอาชีวบำบัด และเตรียมความพร้อม ทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ก่อนออกสู่สังคม