หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และแผนป้องกันบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2566

          โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และแผนป้องกันบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้จากงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความสูญเสีย และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และแผนป้องกันบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2566