หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมสุขศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก

          จัดกิจกรรมสุขศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ การร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรค ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เป็นระเบียบ ใช้ฝาปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังได้ร่วมกันสำรวจ และทำลายแหล่งน้ำขัง น้ำเน่าเสีย ภายในหน่วยงาน และร่วมกันทิ้งก้อนทรายอะเบทลงในภาชนะ อ่างอาบน้ำ อ่างเลี้ยงบัว เป็นต้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเป็นการร่วมปฏิบัติการในการป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดขึ้นในสคพ.บ้านอุบลฮักแพง

ภาพกิจกรรม กิจกรรมสุขศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก