หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านอุบลฮักแพง ประจำปี 2562

          จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านอุบลฮักแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วันขึ้นปีใหม่ของไทย ร่วมกันทำบุญ และอุทิศบุญกุศลให้แก่คนพิการที่เสียชีวิตแล้ว ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุ และผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อบ้านอุบลฮักแพง และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ทำให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ได้รับความเป็นศิริมงคล ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ต่อสังคม อารมณ์ และจิตใจ อย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานพุทธสถานบ้านอุบลฮักแพง

ภาพกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านอุบลฮักแพง ประจำปี 2562