หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศเชิญชวน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     ร่างประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาลจำนวน 1 หลังของ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเมื่อ (14 มีนาคม 2562 16:49:05)


เอกสารแนบ 

Back